Bezpieczny, lubiany, szanowany.

PROJEKT EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY
Bezpieczny, lubiany, szanowany

ADRESAT:
Uczniowie klas piątych
TERMIN REALIZACJI:
2 – 6 września 2016 roku

CELE GŁÓWNE:
Ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią.
• Kształtowanie postawy rozwagi i ostrożności w różnych sytuacjach.
• Poznanie przez ucznia miejsc niebezpiecznych.
• Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji.
• Wyrabianie dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi.
• Zintegrowanie zespołów klasowych.
• Kształtowanie postaw szacunku w stosunku do innych ludzi.
• Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.
• Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń zna:
• Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania.
• Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.
• Zna numery policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego oraz zasady korzystania z nich.
Uczeń rozumie:
• Konieczność przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania.
• Znaczenie bezpiecznych zachowań.
• Odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i kolegów.
• Związek miedzy zachowaniem człowieka a zagrożeniem dla jego zdrowia i życia.
Uczeń potrafi:
• Respektować sformułowane zasady bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.
• Bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.
• Przestrzegać reguł obowiązujących w grach i zabawach zespołowych.
• Odpowiednio zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
• Dostrzega niebezpieczne sytuacje.
• Zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Harmonogram działań
2.09.2016 r.
8.00     Zbiórka uczniów przed szkołą, sprawdzenie obecności
8.10     Wyjście na basen OWW Sudety
8.35 – 11.40 Bezpieczne gry, zabawy integracyjne na terenie OWW Sudety.

5.09.2016
8.00 – 9.00 Spotkanie ze strażnikiem miejskim na temat zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
9.00 – 9.30 Spacer po terenie szkoły w celu poznania dróg ewakuacyjnych oraz przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się w budynku szkoły.
9.30 – 10.30 Sporządzenie i podpisanie Kodeksu Zachowania się w Szkole.
10.30 – 10- 45 PRZERWA
10.45 – 11.45 Spotkanie z psychologiem szkolnym, Szkolnym Rzecznikiem Praw Dziecka.
11.45 – 12.00 Sprawy organizacyjne.

6.09.2016 r.
8.00         Zbiórka przed szkołą, sprawdzenie obecności uczniów.
8.10 – 12.00 Wycieczka na Platformę Widokową połączona z ogniskiem i zabawami integracyjnymi na świeżym powietrzu

Ewaluacja projektu:
1. Umieszczenie na stronie internetowej fotorelacji z Projektu.
2. Wypełnienie ankiety dotyczącej znajomości zasad bezpieczeństwa ucznia.

E. Zych