Regulamin – Biblioteka

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI GIMNAZJUMgirl-148866__180
Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. Poz. 811.
1. Podręczniki szkolne są własnością Szkoły.
2. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
3. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki.
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę i bibliotekarza.
5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia dyrektor szkoły może zażądać od rodziców/opiekunów odkupienia na własny koszt podręczników.
6.  W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
7.   Podręczniki będą wypożyczone uczniom nie później niż do 15 września.
8.  Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
9.     Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczniowie zobowiązani są zwrócić podręczniki do biblioteki nie później niż do ostatniego dnia nauki danego roku szkolnego.
10.  Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego mają obowiązek zwrócić podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.