Informacje dla rodziców

Zobacz stronę

Zarządzenie Nr 01/08/ 2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia rozszerzonych procedur bezpieczeństwa na czas pandemii
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19
obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.) oraz wytycznych dla przedszkoli opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia, zarządzam, co następuje:

1
Wprowadzam do stosowania Procedury bezpieczeństwa na czas pandemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2
Do zapoznania się z procedurami i do ich stosowania zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły. Potwierdzenie zapoznania odnotowuje się na piśmie.

3
Rozszerzone procedury bezpieczeństwa na czas pandemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie wchodzą w  życie  od  01 września  2020 r. ważne są do czasu ustania stanu pandemii ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażonego decyzją rządu.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 01/08/ 2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Rozszerzone procedury bezpieczeństwa na czas pandemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

1
Ogólne zasady organizacji pracy
1. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Miasta Bielawa, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
– ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez e-dziennik;
– w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do  stosowania  środków  ochronnych:  osłona  ust i  nosa,  rękawiczki   jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
– osoby  z  zewnątrz  mogą  przebywać  tylko w części korytarza prowadzącej do sekretariatu; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły;
– prowadzi się ewidencję wejść oraz dokonuje się pomiaru temperatury.
3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
4. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
5. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
6. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie i w świetlicy.
7. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika – kosza wyposażonego w worek, który znajduje się obok urządzenia do dezynfekcji.
8. Jeśli ww. odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

2
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach (zgodnie z obowiązującym planem zajęć).
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez   objawów   chorobowych   sugerujących  infekcję   dróg oddechowych.   W  drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  w przestrzeni publicznej.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni  wspólnej szkoły.
5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują wychowawcy poprzez e-dziennik co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony,     maile   itp.);    w    razie    zmian     zobowiązani są do uaktualnienia danych.
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, katar, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu   lub   wyznaczonym    miejscu,    zapewniając min. 2  m odległości  od  innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności  odebrania  ucznia  ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Uczeń  posiada  własne  przybory  i  podręczniki,  które  w czasie zajęć mogą znajdować się   na  stoliku  szkolnym  ucznia lub w tornistrze. Uczniowie  nie  powinni  wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
12. Każdy uczeń ma przypisaną odrębną indywidualną szafkę szkolną.
13. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru  dziecka ze szkoły.

3
Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych
1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i   dołożyć    wszelkich   starań,    by   chronić   siebie,   dzieci   i  innych    pracowników przed zarażeniem.
2. Podczas wykonywania czynności służbowych, wykonywanych  bez kontaktu  z  osobami  z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
3. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się  w sali, których  nie  można skutecznie  umyć,  uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
6. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
7. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
8. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk,  szczególnie  po  przybyciu  do  szkoły,  przed jedzeniem,  po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
9. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych    zawarte    są   w    regulaminie  świetlicy.    Świetlice   należy   wietrzyć (nie  rzadziej  niż  co  godzinę   w  trakcie   przebywania  dzieci  w   świetlicy),   w   tym w szczególności przed przyjęciem  wychowanków oraz po  przeprowadzeniu dezynfekcji.
10. Pracownicy   administracji   oraz   obsługi   sprzątającej   powinni ograniczyć   kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
11. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu  niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych  pomieszczeń  i  przedmiotów tak, aby   uczniowie   nie byli  narażeni   na   wdychanie   oparów  środków  służących do dezynfekcji.
12. Zaleca się:
– utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
– dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
– dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
– dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
– czyszczenie   z   użyciem   detergentów   lub  dezynfekcję   sprzętu   na  placu   zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
13. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
– sprawdzanie   poziomu  płynów  do  dezynfekcji  rąk  w  pojemnikach  umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
– napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
– wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

4
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
3. W    bibliotece    mogą     jednocześnie     wypożyczać/oddawać książki  2 osoby, zachowując min. wymagany odstęp.
4. Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie (2 osoby) – zasady określone są w regulaminie biblioteki.
5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do specjalnie oznakowanego pudła, które znajduje się przy wejściu do biblioteki i jest oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

5
Zasady funkcjonowania stołówki
1. Osoba obsługująca catering musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
1) ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
2) zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
3) stosować środki ochrony osobistej.
1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
2. Wydawanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
3. Należy  bezwzględnie  dbać  o  czystość  i  dezynfekcję   pomieszczeń kuchennych,  myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
4. Osoba obsługująca catering w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
1) przed rozpoczęciem pracy,
2) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
3) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
4) po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
5) po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
6) po skorzystaniu z toalety,
7) po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
8) po jedzeniu, piciu.
5. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
6. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
7. Posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Dzieci odbierają je pojedynczo lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
8. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka zwrot naczyń, skąd są na bieżąco są odbierane.

6
Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni
1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
2. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych.
4. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

7
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
1. Jeżeli   rodzice   dziecka   zauważą   niepokojące  objawy  u  siebie  lub  swojego  dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
6. W  izolatorium   dziecko  przebywa  pod  opieką  nauczyciela  z zapewnieniem  minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Dzierżoniowie nr tel. 781-556-033 oraz organ prowadzący szkołę nr tel. 74 645 22 08.
8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,   w   których   przebywało    dziecko   podejrzane o   zakażenie   i   zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

8
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
1. Pracownik   przebywający  w   domu,  w   razie   wystąpienia niepokojących    objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia  odpowiednich służb.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe  (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

9
Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika:
W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem  sanitarnym  może  podjąć  decyzję  o  zamknięciu  instytucji  na  czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

10
Postanowienia końcowe
1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
2. Procedura może być modyfikowana.
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.

                                                                                                   Monika Stachowska
                                                                                                   dyrektor SP 4 z OI w Bielawie

 

Aneks do procedur bezpieczeństwa na czas pandemii
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19
obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
obowiązuje od 18.01.2021 r.
 

1. Każda grupa uczniów (klasy 1-3) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

3. Zajęcia z języka angielskiego – 2 godz. tygodniowo i religii – 1 godz. tygodniowo prowadzone są przy udziale nauczyciela pracującego stale z klasą w szkole pod kierunkiem nauczycieli uczących danych przedmiotów za pomocą komunikatora on-line. Uwaga! 1 godz. religii realizowana będzie w formie zadań do domu.

4. Przybory i podręczniki uczniowie mogą zostawiać w szkole.

5. Zajęcia odbywają się bez dzwonków – nauczyciele sami regulują przerwy (nie rzadziej niż co 45 minut) zgodnie z ustalonym harmonogramem przebywania na korytarzach szkolnych  (parter, 1 i 2 piętro) i boisku szkolnym.

6. Korzystanie ze stołówki odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem dla poszczególnych klas.

7. Z biblioteki szkolnej uczniowie  korzystają zgodnie z ustalonym harmonogramem dla poszczególnych klas.

8. Wszyscy uczniowie rozpoczynają zajęcia o godz. 8.00. Zaleca się schodzenie się  do szkoły w godzinach  7.45-8.00.

9. Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą z niej  zgodnie z ustalonymi zasadami (okres zimowy), tj.

  • budynek przy ul. Waryńskiego:

– integracja + klasy pierwsze –  wejście do szkoły od ul. Waryńskiego,

– klasy drugie i trzecie – wejście główne,

  • budynek przy ul. Ludowej:

– klasa 1c, 2d, 3c – wejście główne.

10. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do szkoły (w tym odbierający dziecko ze szkoły) nie mogą wchodzić na teren szkoły.


Zarządzenie Nr 01/03/ 2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie obowiązkowego zdalnego nauczania

Na podstawie §1 i 2 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) przyjmuje się zasady organizacji nauki w okresie zawieszenia zajęć
Zarządzam:

§ 1

1. Zdalne obowiązkowe nauczanie uczniów SP 4 z OI w okresie od 25 marca do odwołania 2020 r. w dzienniku elektronicznym Librus – https://portal.librus.pl/rodzina, https://portal.librus.pl/szkola .
2. Odbywanie codziennych zajęć wg ustalonego i obowiązującego planu lekcji, przez wszystkich nauczycieli i uczniów, poprzez logowanie się do dziennika wg planu lekcji, wpisywanie tematu lekcji, wysyłanie uczniom  w wiadomości materiału dotyczącego lekcji, polecenia o wykonaniu określonych ćwiczeń, sprawdzaniu obecności uczniów na podstawie odczytania wiadomości.
3. Posiłkowanie się przez nauczycieli przy zdalnym nauczaniu z licznych platform, stron edukacyjnych, poczty elektronicznej, wiadomości telefonicznych, w messengerze, e – learningu, grup na Facebooku itp.
4. Zdiagnozowanie możliwości w zakresie zdalnego nauczania w klasie przez wychowawców klas we współpracy z rodzicami i nauczycielami uczącymi w oddziale. Pomoc w tym zakresie.
5. Koordynowanie zdalnego nauczania w klasie przez wychowawców oddziałów we współpracy z nauczycielami uczącymi w oddziale i rodzicami.
6. Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną wszystkich uczniów przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga, logopedę, doradcę zawodowego, nauczyciela wspomagającego w formie zdalnej.
7. Ograniczenie przerabianego materiału przedmiotowego do wyłącznie podstawy programowej.
8. Równomierne obciążenie uczniów pracą w ciągu dnia, tygodnia w porozumieniu wszystkich nauczycieli uczących w oddziale pod kierunkiem wychowawcy klasy.
9. Konsultacje dla rodziców i uczniów u nauczycieli w formie wiadomości na Librusie, e-maili, wiadomości telefonicznych, rozmów telefonicznych itp.
10. Popularyzację czytelnictwa przez bibliotekarza w formie zachęty do czytania książek, linków do programów, bibliotek cyfrowych itp.
11. Monitorowanie postępów w nauce uczniów poprzez uzyskiwanie od uczniów zadanych prac przesłanych w formie wiadomości, e-maili, skanów, zdjęć, poprzez odbycie rozmów na skype, czacie, wiadomości itp.
12. Ocenianie kształtujące i wspierające dostosowane do sytuacji kryzysowej panującej w kraju.
13. Realizację wszystkich zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, rozwijających, wyrównawczych, opiekuńczych, świetlicowych indywidualnie z każdym uczniem poprzez dziennik elektroniczny, e-maile, wiadomości i inne w uzgodnieniu z rodzicem, poza spotkaniami w rzeczywistości.
14. Korzystanie przez uczniów i nauczycieli wyłącznie z zasobów elektronicznych, a papierowych tylko tych dostępnych w domu ucznia i w domu nauczyciela.
15. Dokumentowanie pracy nauczyciela w dzienniku elektronicznym, w plikach Word o innych formach pracy poza Librusem itp.
16. Rozwiązywanie wszelkich kwestii trudnych i spornych na korzyść ucznia i w trosce o jego bezpieczeństwo rzeczywiste, psychiczne, cyfrowe.
17. Informowanie rodziców o postępach w nauce ucznia poprzez dziennik elektroniczny, e-mail, wiadomość telefoniczną, rozmowę telefoniczną, czat, skype itp.

§ 2

1. Opublikowanie niniejszego zarządzenia na stronie SP 4 z OI oraz w dzienniku elektronicznym administratorom.
2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wydania.

                                                                      Monika Stachowska
                                                                      dyrektor SP 4 z OI w Bielawie


14 września 2018

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

Administratorem Pani/Pana dzieci danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum z siedzibą w Bielawie, ul. Waryńskiego 50, tel: (74)6452208, mail: sekretariat@sp4.oswiata.bielawa.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w szkole możliwy jest pod numerem tel. (74)6452208

Dane osobowe Pana/i/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

Pana/Pani/ dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Jeleniej Górze.

Posiada Pan/i/posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Rodzicom/uczniom/słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Administrator danych dyrektor

Elżbieta Niemczyk


Od roku szkolnego 2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.
W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.
Od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.
Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Podstawę programową kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej znajdą Państwo tutaj.